ဂိတ်ပိတ်များ - အဒက်တာများ

ပုံ အပိုင်းနံပါတ် ဖော်ပြချက် စတော့ ဝယ်ပါ။
KF15A0500000G

KF15A0500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

750 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၇,၄၁၂

$2.32007

KF1870500000G

KF1870500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

200 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၂,၇၀၀

$2.57611

KF11A0500000G

KF11A0500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

750 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆၄,၇၄၃

$1.69902

KF04A0500000G

KF04A0500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

750 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၄၅,၂၈၃

$0.68831

KF0710500000G

KF0710500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

350 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၃၁,၉၀၆

$0.75811

KF0310500000G

KF0310500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

350 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၇၇,၃၃၈

$0.36057

KF02A0500000G

KF02A0500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

750 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၈၀,၈၈၃

$0.35602

KF10A0500000G

KF10A0500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

750 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇၀,၉၃၇

$1.55065

KF1510500000G

KF1510500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

350 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇၀,၂၈၃

$1.56510

KF2310500000G

KF2310500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

1150 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၅,၈၀၅

$2.40148

KF13A0500000G

KF13A0500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

750 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅၄,၇၂၀

$2.01020

KF1970500000G

KF1970500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

100 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၀,၅၇၀

$2.71134

KF0870500000G

KF0870500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

500 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၉၂,၇၂၉

$1.18624

KF12A0500000G

KF12A0500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

750 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅၉,၀၈၁

$1.86183

KF0910500000G

KF0910500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

350 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၀၂,၅၇၄

$0.97490

KF1910500000G

KF1910500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

50 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅၅,၄၈၁

$1.98263

KF1270500000G

KF1270500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

500 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆၄,၁၉၇

$1.71347

KF1010500000G

KF1010500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

350 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၀၁,၆၀၅

$1.08262

KF0370500000G

KF0370500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

500 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၀၈,၈၁၆

$0.47889

KF1210500000G

KF1210500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

350 TB PCB CONNECTOR

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈၄,၆၅၃

$1.29942

Top